back to home dude

Sewerage Rebellion

Sewerage Rebellion

Về Sewerage Rebellion

Những sinh vật dưới lòng đất đang trả thù bằng cách lấy đi toàn bộ hệ thống ống cống của loài người! Mở đúng đường ống và đảm bảo tất cả ô vuông được chiếm giữ bởi một sinh vật. Liệu bạn có thể vượt qua mỗi cấp độ nhanh chóng để có 3 ngôi sao không?