back to home dude

Save Us From Private Brian

Save Us From Private Brian

về Save Us From Private Brian

Dịch chuyển đến nhiều vùng của quân địch và chiến đấu với chúng! Hãy sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để hạ kẻ địch! Sau mỗi cấp độ bạn sẽ có thể mua thêm vũ khí từ cửa hàng.