back to home dude

SAS Zombie Assault TD

SAS Zombie Assault TD

về SAS Zombie Assault TD

Hãy cố gắng bảo vệ những khu vực khác nhau và chống đối lại những con ma xâm chiếm! Đặt những tháp pháo tự động, binh lính và những vật thể khác để chặn chúng lại! Hành động có kế hoạch, nếu không bạn sẽ không thể sống sót!