back to home dude

Sắp xếp những mảnh ghép - Cá mập Zake

Sắp xếp những mảnh ghép - Cá mập Zake

Về Sắp xếp những mảnh ghép - Cá mập Zake

Hãy đặt các mảnh ghép vào đúng vị trí và dùng nút đỏ để có mảnh ghép mới.