back to home dude

Sập hình khối 400

Sập hình khối 400

Về Sập hình khối 400

Hãy loại bỏ tất cả hình khối bằng cách nhấn vào những hình khối gắn với những hình khối cùng màu với nó.