back to home dude

Santa's Chimney Trouble

Santa's Chimney Trouble

về Santa's Chimney Trouble

Hoàn tất ống khói trước khi Santa mang quà đến sao cho ông không bị lạc đường trong mê cung. Sử dụng xe ủi đất để tiêu hủy những mảnh mà bạn muốn thoát ra khỏi.