back to home dude

Sân Pixel

Sân Pixel

về Sân Pixel

Di chuyển các điểm ảnh màu đỏ thông qua các bãi mìn. Cẩn thận với những cái mỏ!