back to home dude

San Fermin

San Fermin

về San Fermin

Bạn đang ở Tây Ban Nha và bỏ chạy trước một bầy bò! Chạy ngang qua đường và cố gắng sống còn càng lâu càng tốt!