back to home dude

Sân đậu xe

Sân đậu xe

về Sân đậu xe

Trong khi lái xe, bạn có vài sự lựa chọn. Bạn sẽ chọn phương án 1 hay 2? Có một phưong án chắc chắn. Hãy chọn thật nhanh, nếu không, trò chơi kết thúc.