back to home dude

Sa mạc trên mặt trăng

Sa mạc trên mặt trăng

về Sa mạc trên mặt trăng

Bạn đang ở trên mặt trănh và những con quái vật đang tới. Hãy phòng vệ và hi vọng những con quái vật sẽ bị tiêu diệt.