back to home dude

S-70B-2 SEAHAWK

S-70B-2 SEAHAWK

về S-70B-2 SEAHAWK

Lên máy bay và bảo vệ chiếc thuyền chống đối lại kẻ thù địch! tấn công những con tàu thù địch với pháo hiệu của bạn và cứu từng người một mà bạn đi qua.