back to home dude

Rush Rush Pizza

Rush Rush Pizza

về Rush Rush Pizza

Đi qua các phố thu thập càng nhiều đồng xu càng tốt và đưa pizza đến các khách hàng! Nếu bạn đủ điểm bạn sẽ được lên cấp độ cao hơn!