back to home dude

Rush 'N Attack

Rush 'N Attack

về Rush 'N Attack

Bạn hãy đóng vai một giáng điệp và thâm nhập vào căn cứ của kẻ thù! Sử dụng kinh nghiệm của bạn trong cuộc chiến để đánh gụt kẻ thù. Hãy cẩn thận với những cái mỏ và bẫy!