back to home dude

Ruperts Zombie Diary

Ruperts Zombie Diary

về Ruperts Zombie Diary

Đây là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, vì những con ma sẽ xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau. Hãy bảo vệ chính mình và tiêu diệt tất cả những con ma đó.