back to home dude

Rừng Amazon

Rừng Amazon

về Rừng Amazon

Tạo ra một nhóm gồm 3 viên kim cương để làm chúng biến mất. Hoàn tất trò chơi đúng giờ để chuyển sang cấp độ kế tiếp.