back to home dude

Run Raptor Rider

Run Raptor Rider

về Run Raptor Rider

Cẩn thận! Bạn đang bị đuổi theo! Hãy chạy thật nhanh đến đích để hắn không bắt được bạn. Chui qua cầu và chim, nhảy lên những hòn đá và chạy nước rút. Và... Bắn kẻ khác không bị ngăn cấm.