back to home dude

Kỵ Sĩ Hoàng Gia

Kỵ Sĩ Hoàng Gia

Về Kỵ Sĩ Hoàng Gia

Bạn là người dẫn đầu? Bạn là một kỵ sĩ hoàng gia và bạn đang quản lý các binh lính, làm mọi cách để đánh bại kẻ thù và chiếm đất. Để trở thành một nhà vua, đầu tiên bạn phải có đất và người dân, đúng không?