back to home dude

Rot Gut

Rot Gut

Về Rot Gut

Hãy giúp tay anh chị này xử lý tất cả những thành viên xã hội đen! Xử dụng nhiều loại vũ khí để vượt qua mỗi vòng!