back to home dude

Sóc Tên Lửa

Sóc Tên Lửa

Về Sóc Tên Lửa

Bay đến tâm của mỗi vòng tròn và tự kết nối mình vào. Bay vòng tròn để thu thập tất cả số điểm.