back to home dude

Rocket Santa 2

Rocket Santa 2

Về Rocket Santa 2

Tất cả quà tặng đã bị ma thuật thổi bay. Bạn se là Rocket Santa và đẩy mình lên trời để tìm những món quà lại. Bạn có thể thu thập thật nhiều xu để mua những gói nâng cấp ở cửa hàng.