back to home dude

Robinson Crusoe

Robinson Crusoe

về Robinson Crusoe

Hãy cố gắng sống trên đảo hoang. Bạn phải chăm sóc bản thân bằng cách ăn, uống, tìm chỗ trú và luôn vui vẻ.