back to home dude

Robin đến giải thoát

Robin đến giải thoát

về Robin đến giải thoát

Robin Hood phải giải cứu những người bạn của anh ta. Nhắm đúng và phá hủy những dây thừng bằng cung và tên của bạn.