back to home dude

Ring Pass Not

Ring Pass Not

về Ring Pass Not

Domino trong một vòng tròn! Cố gắng kết nối những viên đá giống nhau. Đừng quên các màu sắc! Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit sau khi kết thúc trò chơi.