back to home dude

Ricoshooter

Ricoshooter

Về Ricoshooter

Đánh bại kẻ thù, nhưng hãy cẩn thận. Những viên đạn có thể quay trở lại nên bạn có thể bắn vào chính mình.