back to home dude

Replicat

Replicat

Về Replicat

Chạm vào hành tinh xuất hiện càng nhanh càng tốt. Cẩn thận cho những phi thuyền khác, chúng đang theo bạn.