back to home dude

Replaceable Blocks

Replaceable Blocks

về Replaceable Blocks

Sử dụng khả năng thay thế của bạn để lấy ra tất cả những viên gạch màu đỏ, cùng lúc bảo vệ những viên màu xanh. Bạn có thể thay thế 2 viên gạch cùng lúc bằng cách nhấp vào chúng. Bạn có thể vượt qua tất cả các cấp độ trong trò chơi này không?