back to home dude

Renga Samurai

Renga Samurai

Về Renga Samurai

Cắt tấm ván để các mảnh phù hợp với hình dạng. Tuy nhiên hãy cẩn thận với số lượng các vết cắt mà bạn có. Chúng rất ít.