back to home dude

Rebuild 2

Rebuild 2

về Rebuild 2

Xuyên suốt sự khải huyền của những con ma, bạn là một trong số những người hiếm hoi sống sót. Bạn đã xoay sở để giữ pháo đài và giờ thì nhiệm vụ của bạn là lấy lại thành phố. Hãy triệu tập những người sống sót khác,chiếm ko dự trữ, giết sạch những con ma và tồn tại sau những cuộc tấn công của chúng.