back to home dude

Raze 1

Raze 1

về Raze 1

Đấu tranh chống lại những người hành tinh, những con ma và những người máy. Bảo vệ trái đất chống đối lại những quái vật khổng lồ.