back to home dude

Ray - Phần 1

Ray - Phần 1

về Ray - Phần 1

Ray có một cuộc sống bận rộn. Anh lâm vào những tình huống khác nhau, nơi anh ta phải chọn cách phản ứng, và đó là công việc của bạn! Chọn một trong 4 sự lựa chọn và xem câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào!