back to home dude

Ray - Part 2

Ray - Part 2

về Ray - Part 2

Hãy giúp cho Ray tìm ra mục tiêu mới của anh ta. Những lựa chọn mà chọn thực hiện sẽ dẫn đến một kết quả khác cho câu chuyện. Tìm kiếm khắp mọi nơi và tham dự vào những trò chơi nhỏ khác.