back to home dude

Rắn Bobo

Rắn Bobo

về Rắn Bobo

Hãy thu thập tất cả bóng mà không đâm vào đuôi của chính nó.