back to home dude

Rambo The Assassin

Rambo The Assassin

về Rambo The Assassin

Hãy bắn hạ các kẻ thù trước khi chúng bắn bạn. Nhắm chính xác và bắn.