back to home dude

Radio Zed

Radio Zed

về Radio Zed

Tất cả loài người đã biến thành thây ma trừ bạn và những người bạn của bạn ở đài vô tuyến. Cứu lấy chính mình và chờ đợi một sự giải cứu!