back to home dude

Quiz Epic: Logos

Quiz Epic: Logos

về Quiz Epic: Logos

Công việc của bạn là nối những logo với đúng nhãn hiệu! Nếu bạn chơi càng nhanh, số ngôi sao bạn đạt được càng nhiều. Bạn có thể đạt được đủ số ngôi sao để mở khóa tất cả các cấp độ của trò chơi nàyi?