back to home dude

Quick brick

Quick brick

Về Quick brick

Hãy loại bỏ tất cả những hình khối bằng cách xếp ít nhất 3 khối cùng màu trên 1 hàng.