back to home dude

Puzzle Rescue: Prime

Puzzle Rescue: Prime

về Puzzle Rescue: Prime

Kết nối các hình dạng đúng với nhau để kiếm được đủ điểm và tiến tới cấp độ tiếp theo! Đừng quên sử dụng sức mạnh để lợi thế của bạn và đạt được số điểm cao nhất!