back to home dude

Protobotic

Protobotic

Về Protobotic

Tìm đường vượt qua những cấp độ trong trò chơi từ trên xuống này. Sử dụng tia la de để kích hoạt công tắc để mở những cánh cửa và đẩy những khối tảng trên công tắc áp suất để tiến lên các cấp độ. Cảnh giác với những tia la de!