back to home dude

Powerfox v2

Powerfox v2

về Powerfox v2

Đóng vai chú sói ranh mảnh để đánh bại những kẻ thù khác nhau, như chú ngựa của Zorro hoặc chú voi to. Bạn có thể sử dụng những vật thể khác nhau hoặc cú nắm của bạn.