back to home dude

Powerfox 3

Powerfox 3

về Powerfox 3

Đóng vai chú sói tài năng và đánh bại những kẻ thù khác nhau, như một chú ếch to xấu xí hay hít le Adolf bằng cách sử dụng những vật thể khác nhau hoặc cú nắm của bạn.