back to home dude

Power Ranger: Samurai

Power Ranger: Samurai

về Power Ranger: Samurai

Bạn là một Power Ranger. Nhắm đúng và bắn những vật thể được chỉ định.