back to home dude

Portal 2D

Portal 2D

về Portal 2D

Dùng khẩu súng dịch chuyển để tạo những cửa sổ không gian để vượt qua thử thách ở mỗi cấp độ! Đặt hộp lên nút để khởi động chúng! Bạn có khả năng để thoát khỏi đây không?