back to home dude

Popping Pets

Popping Pets

Về Popping Pets

Công việc của bạn là nối những con thú giống nhau lại với nhau! Hãy đoạt được nhiều điểm nhất có thể trong khoảng thời gian được cho phép. Bạn có thể mở khóa tất cả những nâng cấp trong trò chơi này không?