back to home dude

Polly the Kleptomaniac Parrot

Polly the Kleptomaniac Parrot

về Polly the Kleptomaniac Parrot

Hãy giúp cho chú vẹt này lấy cắp tất cả những món đồ mà không bị bắt gặp bằng cách nhấp chuột thật nhanh vào đúng thời điểm. Nếu như người chủ bắt gặp bạn nhiều lần, bạn sẽ phải nhốt vào chuồng!