back to home dude

Plogo Jumper

Plogo Jumper

về Plogo Jumper

Bắn vào con người máy ở vị trí càng xa càng tốt. Hãy làm cho anh ta đáp xuống bằng chân và nhảy tung lên xa hơn một tí.