back to home dude

PlanetSide2 - Chiến Thắng Hành Tinh

PlanetSide2 - Chiến Thắng Hành Tinh

về PlanetSide2 - Chiến Thắng Hành Tinh

Hãy bắt đầu chiến tranh ở trong PlanetSide 2. Chọn lựa đảng phái của bạn và hãy hợp tác với những người khác trên thế giới để chiến thắng. Bạn có thể chiến thắng Hành Tinh Auraxis không?