back to home dude

Pinata Hunter 2

Pinata Hunter 2

về Pinata Hunter 2

sử dụng chuột vi tính của bạn để đánh vào Pinata và cố gắng lấy tất cả kẹo vào giỏ của bạn! Khi bạn có được càng nhiều kẹo, bạn sẽ tích lũy được càng nhiều tiền, mà bạn có thể sử dụng để mua những vũ khí tốt hơn và những chiếc giỏ!