back to home dude

Pin Cracker

Pin Cracker

về Pin Cracker

Phá mã là một việc rất khó. Để bạn dễ dàng hơn bạn sẽ nhận được sự trợ giúp. Máy móc sẽ dự đoán những con số mã và dò tìm liệu có đúng vị trí không. Hãy thử các sự kết hợp khác nhau, chú ý bạn còn bao nhiêu thời gian để có thể phá mã.