back to home dude

Pimp's Quest

Pimp's Quest

về Pimp's Quest

Phản xạ nhanh chóng để sống sót trong trò chơi hành động này. Tránh những viên đạn và cố gắng đánh bại kẻ thù!