back to home dude

Pimp your M5

Pimp your M5

Về Pimp your M5

Thiết kế một kiểu mẫu riêng cho chiếc xe BMW M5. Lấy những phụ tùng có sẵn trên thanh và tạo cho mình một chiếc xe riêng biệt. Xem có bao nhiêu mảnh bạn có thể ghép vào chiếc xe to lớn này.